Порядок розгляду звернень споживачів

Будь яка особа, яка є споживачем фінансових послуг ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” (надалі – ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”), або має намір ним стати, має можливість звернутись до ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” та викласти своє питання, зауваження, тощо, а ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» зобов’язане розглянути його у належний строк.

Звернутись до ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» можна через наступні канали:

  • засобами поштового зв’язку шляхом надсилання письмового звернення на юридичну адресу ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”: 49100, м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2 ;
  • інтернет: звернення може бути направлене на електронну поштову адресу: (е-mail):  info@ings.com.ua ;
  • усне звернення на особистому прийомі за юридичною адресою ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”;
  • усне звернення за допомогою засобів телефонного зв’язку за телефонами, вказаними на сайті ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” за посиланням (розділ сайту«Контакти»).

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

При поданні звернення відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» мають бути дотримані такі вимоги:

  • вимоги до адресата: звернення адресуються фінансовій установі, її посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;
  • вимоги до форми: у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, контактний телефон, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається;
  • вимоги до мови звернення: споживачі мають право звертатися до фінансової установи, її посадових осіб українською мовою чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

З метою дотримання зобов’язання ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” щодо збереження інформація про клієнтів Компанії може бути надана третій особі виключно в межах та в обсязі, визначених чинним законодавством, а саме – на підставі пред’явлення третьою особою оригіналу відповідної довіреності чи оригіналу нотаріально засвідченої копії такої довіреності, що містить повноваження на розкриття та отримання відповідної інформації.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Якщо громадянин написав письмове звернення до ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”, яке відповідає вимогам Закону, на нього буде надано офіційну відповідь по суті в термін передбачений Законом України «Про звернення громадян». Відповідь буде надано на поштову адресу заявника, або іншим каналом зазначеним у зверненні (по телефону, на електронну адресу, тощо).

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також те, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються і повторні звернення від одного й того ж споживача з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті скарги, які подано з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Звернення вважаються опрацьованими, якщо порушені в них питання розглянуті по суті, вжито необхідних заходів, надано відповідь заявнику в письмовій (електронній) формі, а також якщо порушені питання зняті з розгляду заявником, про що є його письмове (електронне) повідомлення.

Захист прав споживачів в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” здійснюється шляхом розгляду та відповідного реагування на заяви та скарги які надходять в процесі діяльності, а також в окремих спірних випадках захист прав споживачів здійснюється в судовому порядку.

Під час надання послуг зі страхування ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.

Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України.

У разі необхідності споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за посиланням.Реквізити органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг: Національний Банк України

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-Б, м. Київ, 01601

телефон: 0 800 505 240 email: nbu@bank.gov.ua сайт: https://bank.gov.ua/

!-- I.UA counter -->