Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах

Завантажити документ з КЕП керівника
Завантажити документ у форматі Word для заповнення

Затверджено рішенням Наглядової ради ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”

Протокол засідання Наглядової ради ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” від 12.04.2023

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГОССТРАХ”

Ідентифікаційний код товариства:

33248430

Дата проведення загальних зборів:

01 травня 2023 року

Дату і час початку та завершення голосування:

21 квітня 2023 року – дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 01 травня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

1. Реквізити акціонера:

– для акціонера – фізичної особи:

прізвище, ім’я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

або

– для акціонера – юридичної особи:

найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).

2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):

3. Кількість голосів, що належать акціонеру

(зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства).

* Примітка: інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

 1. форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
 2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 3. не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов’язковою відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування “за” по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Прийняття рішення про внесення змін до видів діяльності Товариства.


Проект рішення з цього питання:

1.1. Внести зміни до видів економічної діяльності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”, шляхом виключення з видів економічної діяльності фінансових послуг.

1.2. Виключити з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основний вид діяльності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”: Код КВЕД 65.12 – Інші види страхування, крім страхування життя.

1.3. Включити до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основний вид діяльності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”: Код КВЕД 66.22 – Діяльність страхових агентів і брокерів.

1.4. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Варіанти голосування за проект рішення:

 
ЗА
 
ПРОТИ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ✘, або ✔, чи іншім чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.


Проект рішення з цього питання:

2.1. Змінити повне найменування Товариства українською мовою з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СИСТЕМНА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” . Скорочене найменування Товариства українською мовою встановити – ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.

2.2. Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “INSURANCE COMPANY “INGOSSTRAH” на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “SYSTEM COMPANY “INGOSSTRAH”. Скорочене найменування Товариства англійською мовою встановити – PJSC “INGOSSTRAH”.

2.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

 
ЗА
 
ПРОТИ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ✘, або ✔, чи іншім чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.


Проект рішення з цього питання:

3.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов’язані із:

 • приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
 • внесенням змін та корегувань до предмету діяльності Товариства пов’язані зі змінами видів економічної діяльності Товариства;
 • зміною найменування Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
 • можливістю посадових осіб ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” бути посадовими особами іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”;
 • скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;
 • доповненням положень статуту нормою наступного змісту: “Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв’язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, можуть відшкодовуватися таким Товариством виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів.”

3.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2023 року.

3.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2023 року.

 
ЗА
 
ПРОТИ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ✘, або ✔, чи іншім чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 4. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.


Проект рішення з цього питання:

4.1. У зв’язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

 • Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИСТЕМНА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”;
 • Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИСТЕМНА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”.

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 травня 2023 року.

4.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 травня 2023 року, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

4.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 01 травня 2023 року.

 
ЗА
 
ПРОТИ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ✘, або ✔, чи іншім чином.

Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->