Конкурс аудиторів на 2019 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» (надалі – Товариство) оголошує конкурс (надалі – конкурс) з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
Послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності – аудиторська перевірка повного пакету річної окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2019 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.
Конкурс аудиторів на 2019 рік
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основні відомості про замовника

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
Скорочене найменування ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 33248430
Місцезнаходження 49100, м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2
Основні види діяльності 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
Телефони 0 (800) 500 801
(056) 719 90 46
Адреса електронної пошти, на яку необхідно надсилати конкурсні пропозиції info@ings.com.ua
Веб-сайт Товариства https://ings.com.ua
У конкурсі можуть брати участь Аудитори, які:
 • відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.
Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
 • пропозицію аудиторської фірми;
 • передбачені законодавством України ліцензії, свідоцтва, сертифікати та термін їх дії;
 • документи, що свідчить про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;
 • інформацію щодо аудиторів, яких планують залучати до аудиторської перевірки;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором про надання аудиторських послуг та розрахунок вартості послуг, строк виконання завдання з аудиту, зобов’язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності;
 • перелік основних підприємств, в яких здійснювали аудиторські перевірки (із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності).
 • інші документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.
Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій та конкурсних документів на електронну пошту або за вказаною адресою – 28 липня 2019 року 23:59 . .
Рішення про вибір аудитора буде оголошено 25 вересня 2019 року. Усі компанії, які надали тендерні пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення. Обов’язковий аудит фінансової звітності Товариств має розпочатися з 25 лютого 2020 року.
Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариств мають бути представлені Товариствам не пізніше 31 березня 2020 року.
Контактна особа: Бичихіна Олена Анатоліївна — Перший Заступник Голови Правління
Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->