Особлива інформація емітента від 12.07.2017

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГОССТРАХ”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49100, Днiпро, узвiз Кодацький, 2
4. Код за ЄДРПОУ
33248430
5. Міжміський код та телефон, факс
(056) 719 90 46 (056) 719 90 46
6. Електронна поштова адреса
info@ings.com.ua
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 131 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 14.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://ings.com.ua в мережі Інтернет 12.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.07.2017 припинено повноваження Ревiзор Мацiпура Андрiй Васильович АК 427338 24.02.1999 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 0
Зміст інформації:
Особа перебувала на посадi з 07.07.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Припинення повноважень Ревiзора здiйснено на пiдставi рiшеня загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.07.17р. у зв’язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю “Ревiзор ПРАТ СК “IНГОССТРАХ”
12.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової Ради Шрамко Юрiй Сергiйович АК 192198 19.06.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.07.2017р.у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень з 12.07.17р. припинено повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради. Особа перебувала на посадi з 13.06.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової Ради Петров Євген Володимирович АК 151765 28.04.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi. 0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.07.2017р.у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень з 12.07.17р. припинено повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради. Особа перебувала на посадi з 13.06.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.07.2017 обрано Член Наглядової Ради Шрамко Юрiй Сергiйович АК 192198 19.06.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. 0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.07.2017р. строком на три роки обрано новий склад Наглядової ради з 12.07.2017р. Попередня посада – член Наглядової ради ПРАТ СК «IНГОССТРАХ».Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.07.2017 обрано Член Наглядової Ради Петров Євген Володимирович АК 151765 28.04.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi. 0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.07.2017р. строком на три роки обрано новий склад Наглядової ради з 12.07.2017р. Попередня посада – член Наглядової ради ПРАТ СК «IНГОССТРАХ».Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.07.2017 обрано Голова Наглядової Ради Топiлiна Ганна Валерiївна 0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.07.2017р. строком на три роки обрано новий склад Наглядової ради.На пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 12.07.2017р. особу обрано Головою Наглядової Ради з 12.07.2017р. Попередня посада – старший бухгалтер.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Читайте також:
!-- I.UA counter -->