Особлива інформація емітента від 12.07.2017


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГОССТРАХ”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49100, Днiпро, узвiз Кодацький, 2
4. Код за ЄДРПОУ
33248430
5. Міжміський код та телефон, факс
(056) 719 90 46 (056) 719 90 46
6. Електронна поштова адреса
info@ings.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 131 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 14.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://ings.com.ua в мережі Інтернет 12.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.07.2017 300000 832585 36.03
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.07.17р. надано попередню згоду на вчинення правочинiв з надання послуг страхування, – вартiсть кожного правочину (страхового платежу/ страхової премiї за договором) не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок)
2 12.07.2017 200000 832585 24.02
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.07.17р. надано попередню згоду на вчинення правочинiв з перестрахування, – вартiсть кожного правочину (перестрахувальної премiї) не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок)
3 12.07.2017 500000 832585 60.05
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.07.17р. надано попередню згоду на вчинення правочинiв з розмiщення грошових коштiв на депозит, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок)
4 12.07.2017 500000 832585 60.05
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.07.17р. надано попередню згоду на вчинення правочинiв з забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);
5 12.07.2017 500000 832585 60.05
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.07.17р. надано попередню згоду на вчинення правочинiв з отримання Товариством кредитiв, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок)
6 12.07.2017 400000 832585 48.04
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.07.17р. надано попередню згоду на вчинення правочинiв iз застави майнових прав на отримання грошових коштiв за депозитними договорами та iз вiдступлення права вимоги, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок)
7 12.07.2017 150000 832582 18.02
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.07.17р. надано попередню згоду на вчинення правочинiв з купiвлi-продажу цiнних паперiв, в тому числi облiгацiй внутрiшньої державної позики, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок)
Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->