Особлива інформація емітента (16.02.2017)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГОССТРАХ”

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 49094, м.Днiпро, Набережна Перемоги, 32

4. Код за ЄДРПОУ: 33248430

5. Міжміський код та телефон, факс: 0567161922 0567161922

6. Електронна поштова адреса: info@ings.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 16.02.2017

2. Повідомлення опубліковано у: 33(2538) «Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 17.02.2017

3. Повідомлення розміщено на сторінці: https://ings.com.ua/ 16.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.02.2017 припинено повноваження Член Правлiння, заступник Голови Правлiння Андрiєнко Анатолiй Володимирович СВ 117857 16.12.1999 Ленiнським РВ УМВС України в з Запорiзькiй обл. 0
Зміст інформації:
Повноваження припинено на пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради вiд 16.02.2017р. Особа перебувала на посадi з 27.04.2011р.
16.02.2017 призначено Член Правлiння, заступник Голови Правлiння Гожа Леонiд Сергiйович АК 876870 20.06.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0
Зміст інформації:
Згiдно с протоколом засiдання Наглядової ради вiд 16.02.17 особу призначено на посаду члена Правлiння, заступника Голови Правлiння.Попередня посада – Перший заступник керiвника напрямку “Iнформацiйнi технологiї” ПРАТ СК «IНГОССТРАХ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.02.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Нiколаєва Iрина Євгенiвна АК 792614 03.04.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0
Зміст інформації:
Повноваження припинено на пiдставi заяви особи. Особа перебувала на посадi з 27.04.2011р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Читайте також:
!-- I.UA counter -->