Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


т.в.о. Голови Правлiння       Клименко Петро Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.10.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГОССТРАХ”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49094, Днiпро, Набережна Перемоги, 32
4. Код за ЄДРПОУ
33248430
5. Міжміський код та телефон, факс
+380567161922 +380567161922
6. Електронна поштова адреса
info@ings.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.10.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень “Вiдомостi НКЦПФР” 20.10.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://ings.com.ua/ в мережі Інтернет 18.10.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 18.10.2016 300000 590775 51
Зміст інформації:
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 – 2017 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.10.2016р. надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 18.10.2016 року i до 17.20.2017 року (включно), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
Правочини з надання послуг страхування, – вартiсть кожного правочину (страхового платежу/ страхової премiї за договором) не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок)
2 18.10.2016 400000 590775 68
Зміст інформації:
Правочини з розмiщення грошових коштiв на депозит, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок)
3 18.10.2016 200000 590775 34
Зміст інформації:
Правочини з перестрахування, – вартiсть кожного правочину (перестрахувальної премiї) не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок)
4 18.10.2016 500000 590775 85
Зміст інформації:
Правочини iз забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);
5 18.10.2016 500000 590775 85
Зміст інформації:
Правочини з отримання Товариством кредитiв, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок)
6 18.10.2016 400000 590775 68
Зміст інформації:
Правочини iз застави майнових прав на отримання грошових коштiв за депозитними договорами та iз вiдступлення права вимоги, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок)
Читайте також:
!-- I.UA counter -->