Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 12.05.2020

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Кодацький узвіз, 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

33248430

5. Міжміський код та телефон, факс:

(056) 719 90 46, –

6. Адреса електронної пошти:

info@ings.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку:

ings.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.05.2020 припинено повноваження Голова Правління Товариства Клименко Петро Олександрович 33248430 5,13977
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.05.2020р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та членів Правлінння Товариства з 13.05.2020р. обрано на новий строк (3 роки) Голову та членiв Правління ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” . Особи перебували на посадах з 12.05.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
12.05.2020 призначено Голова Правління Товариства Клименко Петро Олександрович 33248430 5,13977
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.05.2020р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та членів Правлінння Товариства з 13.05.2020р. обрано на новий строк (3 роки) Голову та членiв Правління ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” . Особи перебували на посадах з 12.05.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
12.05.2020 припинено повноваження член Правління Товариства, перший заступник Голови Правління Бичихіна Олена Анатоліївна 33248430 0,000001
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.05.2020р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та членів Правлінння Товариства з 13.05.2020р. обрано на новий строк (3 роки) Голову та членiв Правління ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” . Особи перебували на посадах з 12.05.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
12.05.2020 призначено член Правління Товариства, перший заступник Голови Правління Бичихіна Олена Анатоліївна 33248430 0,000001
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.05.2020р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та членів Правлінння Товариства з 13.05.2020р. обрано на новий строк (3 роки) Голову та членiв Правління ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” . Особи перебували на посадах з 12.05.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
12.05.2020 припинено повноваження член Правління Товариства, заступник Голови Правління Гожа Леонід Сергійович 33248430 0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.05.2020р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та членів Правлінння Товариства з 13.05.2020р. обрано на новий строк (3 роки) Голову та членiв Правління ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” . Особи перебували на посадах з 12.05.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
12.05.2020 призначено член Правління Товариства, заступник Голови Правління Гожа Леонід Сергійович 33248430 0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.05.2020р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та членів Правлінння Товариства з 13.05.2020р. обрано на новий строк (3 роки) Голову та членiв Правління ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” . Особи перебували на посадах з 12.05.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->