Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ СК ІНГОССТРАХ 12.07.2017 року

Шановні акціонери!

12 липня 2017 року відбулися загальні збори акціонерів ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.

Підсумки голосування на загальних зборах:

По першому питанню порядку денного: “Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень” –         Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”, з якою Товариством укладено договір. –         Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 3 від 12.07.2017 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).   По другому питанню порядку денного: “Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів “ –  Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів: –    час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин. –    час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин. –    час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин. –    для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам. –    усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. –    голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. –    бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. –    обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства. –    бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). –    в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати “ЗА” лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ”, оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером “ЗА” з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ” з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. –    бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. –    бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. –    допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування). –    особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. –    у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах. –    загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. –    в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без  прийняття з даного питання рішення по суті, головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування  приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. –    з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. –    протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 1 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По третьому питанню порядку денного: “Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства “ –    Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. –    Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 2 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По четвертому питанню порядку денного: “Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради “ –         Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. –         Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 3 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По п’ятому питанню порядку денного: “Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора” –         Роботу Ревізора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. –         Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 4 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По шостому питанню порядку денного: “Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік” –         Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 5 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По сьомому питанню порядку денного: “Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства” –         Затвердити прибуток у розмірі 72 233 004,54 грн. (сімдесят два мільйони двісті тридцять три тисячі чотири гривні 54 копійки), отриманий Товариством у 2016 році. –         Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2016 році: –    72 233 004,54 грн. (сімдесят два мільйони двісті тридцять три тисячі чотири гривні 54 копійки), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2016 році, відрахувати до резервного капіталу товариства. –         Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 6 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По восьмому питанню порядку денного: “Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік” –         Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 7 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По дев’ятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства”  –         Змінити місцезнаходження Товариства на: 49100, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Кодацький, 2. –         Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подання необхідних документів для реєстрації відомостей про зміну місцезнаходження Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 8 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По десятому питанню порядку денного: “Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції”  –         Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов’язані із: –         приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України; –         скасуванням в Товаристві органу контролю “Ревізор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”. (додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства) –         Визначити у новій редакції Статуту, що місцезнаходженням Товариства є адреса, зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. –         Делегувати голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 12 липня 2017 року. –         Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 12 липня 2017 року. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 9 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По одинадцятому питанню порядку денного: “Відміна діючих та затвердження в нових редакціях Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства” –           З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, яка затверджена рішенням загальних зборів акціонерів 12 липня 2017 року, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. –           У зв’язку з приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства: –    Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”; –    Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”; –    Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”, та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, яка затверджена рішенням загальних зборів акціонерів 12 липня 2017 року –         Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, в редакціях, які затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 12 липня 2017 року. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 10 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По дванадцятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства” –           Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства. –           Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 11 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По тринадцятому питанню порядку денного: “Обрання членів Наглядової ради Товариства” –         Обрати членами Наглядової ради Товариства:  
№ з/п ПІБ кандидата Додаткова інформація про обрану особу
1 Топіліна Ганна Валеріївна представник акціонера MOSTON TRADING LIMITED
2 Шрамко Юрій Сергійович представник акціонера PASTON ENTERPRISES LIMITED
3 Петров Євген Володимирович представник акціонера RIVOLINO HOLDINGS LIMITED
  Підсумки голосування:
№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Додаткова інформація про особу кількість набраних голосів результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів “ЗА” по кожному кандидату
1 Топіліна Ганна Валеріївна представник акціонера MOSTON TRADING LIMITED 45 104 796 обрано
2 Шрамко Юрій Сергійович представник акціонера PASTON ENTERPRISES LIMITED   45 104 796 обрано
3 Петров Євген Володимирович представник акціонера RIVOLINO HOLDINGS LIMITED   45 104 796 обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 135 314 388  шт.
Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт. Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) шт. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.  (Протокол № 12 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування.   По чотирнадцятому питанню порядку денного: “Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради” –           Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. –           Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. –           Встановити виконання обов’язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 13 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По п’ятнадцятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства” –           У зв’язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов’язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю “Ревізор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”, припинити повноваження Ревізора Товариства. –           Вважати повноваження Ревізора Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 45 104 796 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 14 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).   По шістнадцятому питанню порядку денного: “Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів” –      Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: –      правочини з надання послуг страхування, – вартість кожного правочину (страхового платежу/ страхової премії за договором) не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок); –      правочини з розміщення грошових коштів на депозит, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок); –      правочини з перестрахування, – вартість кожного правочину (перестрахувальної премії) не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок); –      правочини із забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок); –      правочини з отримання Товариством кредитів, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок); –      правочини із застави майнових прав на отримання грошових коштів за депозитними договорами та із відступлення права вимоги, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок); –      правочини з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). –           Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. –           У період протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 88 000 000 Голосів 100 %
       
Голосувало “За” 45 104 796 Голосів 51,26 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 42 895 204 Голосів 48,74 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 15 від 12.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).     Перший Заступник Голови Правління ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”                       Бичихіна О.А.                                                                                           
Читайте також:
!-- I.UA counter -->