Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 18.10.2016 року

Шановні акціонери!

18 жовтня 2016 року відбулися загальні збори акціонерів ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.

Підсумки голосування на загальних зборах:

По першому питанню порядку денного:

“Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень”

 1. Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”, з якою укладено договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 18.10.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії.
 2. Затвердити умови договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 18.10.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР” та ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.
 3. З числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР” затвердити наступний склад лічильної комісії:
  • голова лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
  • член лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;
 4. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “За” 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 18.10.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).

По другому питанню порядку денного:

“Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів”

 1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
  • час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
  • час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
  • для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого органу, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
  • усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
  • голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
  • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
  • обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.
  • бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
  • бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
  • бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
  • допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
  • особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються.
  • у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
  • загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
  • на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
  • з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
  • протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “За” 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 18.10.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По третьому питанню порядку денного:

“Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства”

 1. Роботу Правління Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “За” 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 18.10.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По четвертому питанню порядку денного:

“Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради”

 1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “За” 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 18.10.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По п’ятому питанню порядку денного:

“Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора”

 1. Роботу Ревізора Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 2. Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “За” 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 18.10.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По шостому питанню порядку денного:

“Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік”

 1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “За” 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 18.10.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сьомому питанню порядку денного:

“Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства”

 1. Затвердити прибуток у розмірі 21 931 773,84 грн. (двадцять один мільйон дев’ятсот тридцять одна тисяча сімсот сімдесят три гривні 84 копійки), отриманий Товариством у 2015 році.
 2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2015 році:
  • 21 931 773,84 грн. (двадцять один мільйон дев’ятсот тридцять одна тисяча сімсот сімдесят три гривні 84 копійки), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2015 році, відрахувати до резервного капіталу товариства.
 3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “За” 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 18.10.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По восьмому питанню порядку денного:

“Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік”

 1. Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “За” 60 126 798 Голосів 100 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 18.10.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дев’ятому питанню порядку денного:

“Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів”

 1. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2016 – 2017 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 18.10.2016 року і до 17.20.2017 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме:
  • правочини з надання послуг страхування, – вартість кожного правочину (страхового платежу/ страхової премії за договором) не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини з розміщення грошових коштів на депозит, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини з перестрахування, – вартість кожного правочину (перестрахувальної премії) не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини із забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини з отримання Товариством кредитів, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини із застави майнових прав на отримання грошових коштів за депозитними договорами та із відступлення права вимоги, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок).
 2. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
 3. У період з 18.10.2016 року і до 17.10.2017 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 88 000 000 Голосів 100 %
Голосувало “За” 60 126 798 Голосів 68,3259 %
Голосувало “Проти” 0 Голосів 0 %
Голосувало “Утримався” 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 27 873 202 Голосів 31,6741 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 18.10.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

т.в.о. Голови Правління

ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”

Клименко П.О.

Читайте також:
!-- I.UA counter -->