Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГОССТРАХ”

Місцезнаходження товариства:

49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Узвіз Кодацький, будинок 2

Шановні акціонери!

04 серпня 2020 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2, поверх 3, кімната 1, ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”, відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” (надалі ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 04 серпня 2020 року з 10.40 год. до 10.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2, поверх 3, кімната 1, ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 29 липня 2020 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:
 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
 3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

 

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”, з якою Товариством укладено договір.

1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

 

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

 • час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
 • час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
 • час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
 • особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
 • усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 • голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
 • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
 • обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
 • бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
 • в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати “ЗА” лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ”, оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером “ЗА” з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ” з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
 • бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 • бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
 • допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
 • у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
 • загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 • з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

 

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік, без зауважень та додаткових заходів.

3.2. Діяльність Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

 

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру за простими акціями Товариства.

 

6.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 226 928 278,82 грн., отриманий Товариством у 2019 році та розподілити його наступним чином:

 • частину чистого прибутку 2019 року в сумі 226 160 000 грн., що складає 99,66 % від суми чистого прибутку 2019 року, направити на виплату дивідендів;
 • частину чистого прибутку 2019 року в сумі 768 278,82 грн., що складає 0,34 % від суми чистого прибутку 2019 року, залишити нерозподіленим.

6.2. Затвердити загальний розмір дивідендів за простими акціями ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ за результатами 2019 року в 226 160 000,00 грн.

6.3. Нараховані за результатами 2019 року дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію, затвердити у розмірі 2,57 грн.

6.4. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

6.5. Наглядовій Раді та Правлінню Товариства здійснити всі передбачені діючим законодавством дії, необхідні для своєчасної та повної виплати акціонерам Товариства дивідендів за результатами роботи Товариства в 2019 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 

7.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

7.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов’язків з членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

10.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме:

 • правочини з надання послуг страхування, – гранична сукупна вартість значних правочинів (страхових платежів/ страхових премій за договорами) не повинна перевищувати 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);
 • правочини з розміщення грошових коштів на депозит, – гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
 • правочини з перестрахування, – гранична сукупна вартість значних правочинів (перестрахувальної премії) не повинна перевищувати 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок);
 • правочини із забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
 • правочини з отримання Товариством кредитів, – гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
 • правочини із застави майнових прав на отримання грошових коштів за депозитними договорами та із відступлення права вимоги, – гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок);
 • правочини з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики, – гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).

10.2. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

10.3. У період протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства”: https://ings.com.ua/.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 16 червня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 88 000 000 (вісімдесят вісім мільйонів) штук простих іменних акцій.

Станом на 16 червня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 87 999 996 (вісімдесят сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 03 серпня 2020 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2, поверх 3, кімната 1, ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Бичихіна Олена Анатоліївна – член Правління Товариства, телефон для довідок: (056) 716-90-46.

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
 2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
 3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
 4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника 2019 рік 2018 рік
Усього активів 1 121 661 1 074 392
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 468 797
Запаси 23 996 27 239
Сумарна дебіторська заборгованість 63 859 102 684
Грошові кошти та їх еквіваленти 660 404 587 383
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 228 890 265 082
Власний капітал 595 139 595 139
Зареєстрований (статутний) капітал 146 080 146 080
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 15 233 53 951
Поточні зобов’язання і забезпечення 136 312 14 133
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 226 928 263 562
Середньорічна кількість акцій (шт.) 88 000 000 88 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
Читайте також:
!-- I.UA counter -->