Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” (надалі ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”, або Товариство) повідомляє Вас, що 18 жовтня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, кімната 207, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 жовтня 2016 року з 10.30 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, кімната 207.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.10.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 17 жовтня 2016 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, кімната 207, ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Бичихіна Олена Анатоліївна – член Правління Товариства, телефон для довідок: (056) 716-16-73.

18 жовтня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://ings.com.ua/.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

 • Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 • Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 • Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 • Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 • Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
 • Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 • Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
 • Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
 • Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” (тис. грн.)

Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Усього активів 590775 362753
Основні засоби 335 215
Довгострокові фінансові інвестиції 246118 168783
Запаси 24
Сумарна дебіторська заборгованість 13124 6036
Грошові кошти та їх еквіваленти 283276 105901
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 158378 192268
Статутний капітал 146080 88000
Довгострокові зобов’язання 271080 82481
Поточні зобов’язання 15237 4
Чистий прибуток (збиток) 21932 118826
Середньорічна кількість акцій (шт.) 88000000 88000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 39

ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 • Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”, з якою укладено договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 18.10.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії.
 • Затвердити умови договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 18.10.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР” та ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.
 • З числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР” затвердити наступний склад лічильної комісії:
  • голова лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
  • член лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;
 • Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 • Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
  • час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
  • час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
  • час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
  • для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого органу, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
  • усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
  • голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
  • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
  • обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.
  • бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
  • бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
  • бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
  • допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
  • особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються.
  • у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
  • загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
  • на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
  • з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
  • протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 • Роботу Правління Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 • Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 • Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 • Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.
5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
 • Роботу Ревізора Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 • Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 • Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
 • Затвердити прибуток у розмірі 21 931 773,84 грн. (двадцять один мільйон дев’ятсот тридцять одна тисяча сімсот сімдесят три гривні 84 копійки), отриманий Товариством у 2015 році.
 • Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2015 році:
  • 21 931 773,84 грн. (двадцять один мільйон дев’ятсот тридцять одна тисяча сімсот сімдесят три гривні 84 копійки), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2015 році, відрахувати до резервного капіталу товариства.
 • Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
 • Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 • З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2016 – 2017 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 18.10.2016 року і до 17.20.2017 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме:
  • правочини з надання послуг страхування, – вартість кожного правочину (страхового платежу/ страхової премії за договором) не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини з розміщення грошових коштів на депозит, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини з перестрахування, – вартість кожного правочину (перестрахувальної премії) не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини із забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини з отримання Товариством кредитів, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини із застави майнових прав на отримання грошових коштів за депозитними договорами та із відступлення права вимоги, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок).
 • Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
 • У період з 18.10.2016 року і до 17.10.2017 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” опубліковане у офіційному друкованому виданні – «Бюлетень. Цінні папери України» №165 від 06.09.2016 р.

Читайте також:
!-- I.UA counter -->