Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 13.09.2019

I. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГОССТРАХ” 2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 49100, Дніпропетровська обл., Днiпро, узвiз Кодацький, 2 4. Ідентифікаційний код юридичної особи 33248430 5. Міжміський код та телефон, факс 0567199046 6. Адреса електронної пошти info@ings.com.ua 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. УКРАЇНА

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.09.2019 600 000 1 074 392 55.84
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.09.2019р. прiйнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: – правочини з надання послуг страхування, – гранична сукупна вартiсть значних правочинiв (страхових платежiв/ страхових премiй за договорами) не повинна перевищувати 600 000 000,00 грн. (шiстсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);
2 12.09.2019 1 000 000 1 074 392 93.07
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.09.2019р. прiйнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: – правочини з розмiщення грошових коштiв на депозит, – гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мiльярд гривень 00 копiйок);
3 12.09.2019 400 000 1 074 392 37.23
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.09.2019р. прiйнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: – правочини з перестрахування, – гранична сукупна вартiсть значних правочинiв (перестрахувальної премiї) не повинна перевищувати 400 000 000,00 грн. (чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок);
4 12.09.2019 1 000 000 1 074 392 93.07
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.09.2019р. прiйнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: – правочини iз забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мiльярд гривень 00 копiйок);
5 12.09.2019 1 000 000 1 074 392 93.07
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.09.2019р. прiйнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: – правочини з отримання Товариством кредитiв, – гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мiльярд гривень 00 копiйок);
6 12.09.2019 800 000 1 074 392 74.46
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.09.2019р. прiйнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: – правочини iз застави майнових прав на отримання грошових коштiв за депозитними договорами та iз вiдступлення права вимоги, – гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вiсiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);
7 12.09.2019 300 000 1 074 392 27.92
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.09.2019р. прiйнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: – правочини з купiвлi-продажу цiнних паперiв, в тому числi облiгацiй внутрiшньої державної позики, – гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->