Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 20.07.2018

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГОССТРАХ”

2. Код за ЄДРПОУ:

33248430

3. Місцезнаходження:

49100, Днiпро, узвiз Кодацький, 2

4. Міжміський код, телефон та факс:

0567199046, 0567199046

5. Електронна поштова адреса:

info@ings.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

https://ings.com.ua

7. Вид особливої інформації:

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 19.07.18р. надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

– правочинiв з надання послуг страхування, – вартiсть кожного правочину (страхового платежу/ страхової премiї за договором) не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок),

– правочинiв з перестрахування, – вартiсть кожного правочину (перестрахувальної премiї) не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок),

– правочинiв з розмiщення грошових коштiв на депозит, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок),

– правочинiв з забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);

– правочинiв з отримання Товариством кредитiв, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок),

– правочинiв iз застави майнових прав на отримання грошових коштiв за депозитними договорами та iз вiдступлення права вимоги, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок),

– правочинiв з купiвлi-продажу цiнних паперiв, в тому числi облiгацiй внутрiшньої державної позики, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади – Голова Правлiння

Клименко Петро Олександрович

20.07.2018

Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->