Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 07.10.2021

Завантажити документ з КЕП керівника
I. Загальні відомості
 

 

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГОССТРАХ”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49100, Дніпропетровська обл., Днiпро, узвiз Кодацький, 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

33248430

5. Міжміський код та телефон, факс

0567199046

6. Адреса електронної пошти

info@ings.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

УКРАЇНА

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 07.10.2021 600 000 941 525 63,73
Зміст інформації:
07.10.2021 року загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та/або 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочинів з надання послуг страхування, – гранична сукупна вартість значних правочинів (страхових платежів/ страхових премій за договорами) не повинна перевищувати 600 000 000,00 грн (шістсот мільйонів гривень 00 копійок). Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 941 525 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 63,73 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 48 269 398 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 48 269 398 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
2 07.10.2021 1 000 000 941 525 106,21
Зміст інформації:
07.10.2021 року загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та/або 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочинів з розміщення грошових коштів на депозитах, – гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 грн (один мільярд гривень 00 копійок). Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 941 525 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 106,21 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 48 269 398 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 48 269 398 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
3 07.10.2021 400 000 941 525 42,48
Зміст інформації:
07.10.2021 року загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та/або 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочинів з перестрахування, – гранична сукупна вартість значних правочинів (перестрахувальної премії) не повинна перевищувати 400 000 000,00 грн (чотириста мільйонів гривень 00 копійок). Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 941 525 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 42,48 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 48 269 398 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 48 269 398 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
4 07.10.2021 1 000 000 941 525 106,21
Зміст інформації:
07.10.2021 року загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та/або 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочинів із забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 грн (один мільярд гривень 00 копійок). Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 941 525 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 106,21 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 48 269 398 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 48 269 398 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
5 07.10.2021 1 000 000 941 525 106,21
Зміст інформації:
07.10.2021 року загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та/або 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочинів з отримання Товариством кредитів, – гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 грн (один мільярд гривень 00 копійок). Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 941 525 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 106,21 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 48 269 398 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 48 269 398 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
6 07.10.2021 800 000 941 525 84,97
Зміст інформації:
07.10.2021 року загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та/або 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочинів із застави майнових прав на отримання грошових коштів за депозитними договорами та із відступлення права вимоги, – гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000,00 грн (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок). Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 941 525 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 84,97 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 48 269 398 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 48 269 398 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
7 07.10.2021 300 000 941 525 31,86
Зміст інформації:
07.10.2021 року загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та/або 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочинів з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики, – гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн (триста мільйонів гривень 00 копійок). Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 941 525 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 31,86 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 48 269 398 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 48 269 398 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->