Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб ) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб ) емітента
  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГОССТРАХ”
2. Код за ЄДРПОУ 33248430
3. Місцезнаходження 49094 Днiпро Набережна Перемоги, 32
4. Міжміський код, телефон та факс 380567161922 380567161922
5. Електронна поштова адреса info@ings.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://ings.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  1. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (далі – Товариство) вiд 13.05.2017р.: – припинено повноваження Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Клименка Петра Олександровича. (паспорт  АЕ №820588, виданий 14.10.1997 Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Особа перебувала на посадi з 29.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. – припинено повноваження Члена Правління, Першого заступника Голови Правління Бичихіної Олени Анатоліївни. (паспорт  АЕ №599060, виданий 20.05.1997 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), часткою в статутному капіталі Товариства володіє в розмірі 0,000001%. Особа перебувала на посадi з 06.05.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Припинення повноважень здiйснено у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. –  припинено повноваження Члена Правління, заступника Голови Правління Гожи Леоніда Сергійовича (паспорт  АК №876870, виданий 20.06.2000р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Особа перебувала на посадi з 16.02.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має –  обрано Головою Правлiння Товариства Клименка Петра Олександровича. (паспорт  АЕ №820588, виданий 14.10.1997 Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Попередня посада – тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. – обрано Членом Правління, Першим заступником Голови Правління Бичихіну Олену Анатоліївну. (паспорт  АЕ №599060, виданий 20.05.1997 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), часткою в статутному капіталі Товариства володіє в розмірі 0,000001%. Попередня посада – Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. – обрано Членом Правління, заступником  Голови Правління Гожу Леоніда Сергійовича (паспорт  АК №876870, виданий 20.06.2000р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Попередня посада – Член Правлiння, заступник Голови Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ІII. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади       Клименко Петро Олександрович  
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)  
    М.П.   2017.05.13  
   
Читайте також:
!-- I.UA counter -->