Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 05.08.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 04.08.2020 600 000 1 121 661 53.49
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів – правочини з надання послуг страхування. Граничної сукупної вартості правочинів (страхових платежів/ страхових премій за договорами) – 600 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 53.49 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
2 04.08.2020 1 000 000 1 121 661 89.15
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів – правочини з розміщення грошових коштів на депозит. Граничної сукупної вартості правочинів – 1 000 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 89.15 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
3 04.08.2020 400 000 1 121 661 35.66
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів – правочини з перестрахування. Граничної сукупної вартості правочинів (перестрахувальної премії) – 400 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 35.66 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
4 04.08.2020 1 000 000 1 121 661 89.15
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів – правочини із забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави). Граничної сукупної вартості правочинів – 1 000 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 89.15 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
5 04.08.2020 1 000 000 1 121 661 89.15
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів – правочини з отримання Товариством кредитів. Граничної сукупної вартості правочинів – 1 000 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 89.15 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
6 04.08.2020 800 000 1 121 661 71.32
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів – правочини із застави майнових прав на отримання грошових коштів за депозитними договорами та із відступлення права вимоги. Граничної сукупної вартості правочинів – 800 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 71.32 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт.
7 04.08.2020 300 000 1 121 661 26.75
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК “IНГОССТРАХ” вiд 12.09.2019р. прiйнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме:
– правочини з купiвлi-продажу цiнних паперiв, в тому числi облiгацiй внутрiшньої державної позики, – гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок).

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 05.08.2020 (ЕЦП)

Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->