Уведомление о проведении общего собрания акционерного общества

Завантажити документ з КЕП керівника

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»

Місцезнаходження товариства:

49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Узвіз Кодацький, будинок 2

Ідентифікаційний код товариства:

33248430

Спосіб проведення загальних зборів:

шляхом опитування (далі — дистанційні загальні збори).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» (скорочене найменування ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», надалі також «Товариство»), у відповідності до пункту 31 розділу VII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (надалі, також «Порядок»), прийнято рішення про скликання позачергових дистанційних загальних зборів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» з здійсненням повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до дати проведення позачергових загальних зборів в порядку, встановленому розділом IX Порядку. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

01 травня 2023 року — дата проведення дистанційних загальних зборів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (дата завершення голосування).

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

26 квітня 2023 року — дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.

21 квітня 2023 року — дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 01 травня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Порядок денний загальних зборів:
 1. Прийняття рішення про внесення змін до видів діяльності Товариства.
 2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 4. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного:
Питання 1. Прийняття рішення про внесення змін до видів діяльності Товариства.

 

Проект рішення з цього питання:

1.1. Внести зміни до видів економічної діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», шляхом виключення з видів економічної діяльності фінансових послуг.

1.2. Виключити з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основний вид діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»: Код КВЕД 65.12 – Інші види страхування, крім страхування життя.

1.3. Включити до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основний вид діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»: Код КВЕД 66.22 — Діяльність страхових агентів і брокерів.

1.4. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Питання 2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

 

Проект рішення з цього питання:

2.1. Змінити повне найменування Товариства українською мовою з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМНА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» . Скорочене найменування Товариства українською мовою встановити – ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ».

2.2. Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «INGOSSTRAH» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «SYSTEM COMPANY «INGOSSTRAH». Скорочене найменування Товариства англійською мовою встановити – PJSC «INGOSSTRAH».

2.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Питання 3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

 

Проект рішення з цього питання:

3.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов’язані із:

 • приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
 • внесенням змін та корегувань до предмету діяльності Товариства пов’язані зі змінами видів економічної діяльності Товариства;
 • зміною найменування Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
 • можливістю посадових осіб ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» бути посадовими особами іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»;
 • скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;
 • доповненням положень статуту нормою наступного змісту: «Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв’язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, можуть відшкодовуватися таким Товариством виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів.»

3.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2023 року.

3.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2023 року.

Питання 4. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

 

Проект рішення з цього питання:

4.1. У зв’язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

 • Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИСТЕМНА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»;
 • Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИСТЕМНА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ».

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 травня 2023 року.

4.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 травня 2023 року, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

4.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 01 травня 2023 року.

Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв’язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

 1. питання 1 з питанням 3.
 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.
 3. питання 2, 3 та 4.
 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 3 та 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.
 5. питання 3 та 4.
 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 3.

Адреса веб-сайту ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»https://ings.com.ua/.

На сторінці веб-сайту Товариства «Прес-центр» https://ings.com.ua/pres-centr у встановлені строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

 1. повідомлення про проведення загальних зборів;
 2. інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
 3. перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами:

info@ings.com.ua — адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Веліжанська Ауріка Олександрівна, телефон для довідок: (056) 716-90-46, з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.).

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику — акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер — власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства — не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Кожний акціонер — власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня — до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера — держави чи територіальної громади — уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»

Читайте также:

Обсуждение закрыто.

!-- I.UA counter -->