Словник термінів

Страхування термінологія
Ми спробували зібрати всі актуальні терміни в страхуванні, якими користуємося, з цілком певною метою — не пояснювати їх щоразу, коли доведеться використовувати їх на сторінках цього сайту.

Аварійний комісар  — особа (юридична або фізична), яка на прохання страховика з’ясовує причини настання страхового випадку та розмір збитків (у страхуванні переважно транспортних ризиків).


Актуарій  — офіційно вповноважена особа, котра, маючи відповідну фахову підготовку, за допомогою методів математичної статистики обчислює страхові тарифи. На А. покладається відповідальність за те, щоб страхові резерви були достатніми на той момент, коли компанії доведеться виконувати свої зобов’язання за виданими полісами.


Актуарні розрахунки  — система математичних і статистичних методів обчислення страхових тарифів. Методологія А. р грунтується на застосуванні теорії ймовірностей, демографічної статистики та довгострокових фінансових обчислень інвестиційного доходу страховика. А. р. дають змогу визначити страховий тариф та частку кожного страхувальника у створенні страхових резервів.


Безумовна франшиза — це частина збитку, що не підлягає відшкодуванню страховиком і віднімається при розрахунку страхового відшкодування, що підлягає виплаті страхувальникові, із загальної суми відшкодування.

Бонус-малус — система знижок (в перекладі з латинської «гарний-поганий», пор. англ. Bonus-Malus System, BMS ), зазвичай застосовується в страховому бізнесі, яка змінює розмір страхової премії, яку платить клієнт (страхувальник) страховику в залежності від його історії страхових випадків. Бордеро (фр. bordereau)  — документально оформлений перелік ризиків, які прийняті до страхування і підлягають перестрахуванню, із зазначенням страхової суми і належних премій. Бордеро видається перестрахувальником перестраховику в терміни, зазначені в договорі перестрахування. Вигодонабувач(також бенефіціарій, бенефіціар від фр. & Nbsp; benefice & mdash; прибуток, користь) — фізична або юридична особа, якій призначений грошовий платіж, одержувач грошей. Добровільне страхування — страхування на основі добровільної згоди страхувальника і страховика укласти договір страхування. Договір добровільного страхування укладається відповідно до чинного законодавства. Закон може визначати чи підлягають добровільному страхуванню об’єкти і найбільш загальні умови страхування. Конкретні умови регулюються правилами страхування, які розробляються страховиком. Договір страхування — договір між страхувальником і страховиком, згідно з умовами якого страховик зобов’язується виплатити страхувальнику або вигодонабувачу певну грошову суму при настанні передбаченого договором страхового випадку в обмін сплати страхувальником страхової премії. Застрахована особа — фізична особа, на ім’я якої укладено договір особистого страхування, чи фізична або юридична особа за договором страхування відповідальності, відповідальність якої застрахована цим договором. Каско (від іспанськ. casco — корпус ) — страхування автомобілів або інших засобів транспорту (суден, літаків, вагонів) від збитку, розкрадання або викрадення. Не включає в себе страхування майна, що перевозиться (карго), відповідальності перед третіми особами и т. д. Личное страхование — совокупность видов страхования (отрасль страхования), где в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес страхователя, связанный с жизнью, здоровьем, событиями в жизни отдельного человека. Несчастный случай — телесные повреждения или смерть, причиной которых явилось неожиданное стечение обстоятельств. В страховании несчастный случай трактуется как внезапное кратковременное внешнее событие для застрахованного, произошедшее в течение срока договора, которое повлекло за собой телесные повреждения (гибель) застрахованного в результате ДТП, пожара, взрыва, стихийных явлений — за исключением противоправных действий третьих лиц. Обязательное страхование — форма страхования, при которой страховые отношения между страховщиком и страхователем возникают в силу закона. Онлайн-страхование — заказ страхового полиса непосредственно через Интернет-сайт страховой компании либо страхового посредника, который включает в себя выбор страхового продукта, расчет тарифа и страховой суммы, оплату, организацию осмотра имущества и доставки полиса. Перестрахование (англ. reinsurance) — система экономических страховых отношений между страховыми организациями (страховщиками) по поводу заключенных со страхователями договоров страхования. В соответствии с договором перестрахования страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним передаёт на согласованных условиях другим страховщикам (перестраховщикам) с целью создания по возможности сбалансированного страхового портфеля, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций. Перестрахование позволяет страховой компании принимать риски клиентов, которые были бы слишком велики для одного страховщика. Перестрахователь, цедент (англ. cedent, ceding company, assigner) — страховщик, заключивший с перестраховщиком договор перестрахования. В соответствии с договором перестрахования перестрахователь передаёт перестраховщику часть собранной страховой премии, а перестраховщик взамен берёт на себя обязательство возместить перестрахователю часть расходов по наступившим страховым случаям. Передача страховщиком рисков в перестрахование не освобождает его от обязательств по заключённым договорам страхования. Перестраховщик (англ. reinsurer, нем. Rückversicherer) — страховщик, принимающий (акцептующий) риск в перестрахование, часто при посредничестве перестраховочного брокера. Права и обязанности перестраховщика определяются договором перестрахования. Правила страхования — документ, разрабатываемый и утверждаемый страховой компанией (страховщиком), либо объединением страховщиков. В правилах страхования и условиях страхования содержатся основные положения договора страхования, заключаемого путем вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса (сертификата, квитанции), подписанного страховщиком. Принятие этих документов страхователем означает его согласие на заключение договора страхования на предложенных страховщиком условиях. Страхование — особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховой защитой людей и их дела от различного рода опасностей. Страхование (страховое дело) в широком смысле – включает различные виды страховой деятельности (собственно страхование, или первичное страхование, перестрахование, сострахование), направленной на обеспечение страховой защитой людей, их дел. Страхование в узком смысле представляет собой отношения (между страхователем и страховщиком) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов (страховых фондов) формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии) Страхование грузов — один из видов имущественного страхования, имеющий целью защиту грузов от различного рода рисков в процессе их транспортировки от грузоотправителя к грузополучателю. Страхователь — покупатель страховки, то есть, тот, кто платит деньги другому лицу (страховщику), чтобы тот взял на себя его риски. Страхователями признаются юридические лица и дееспособные граждане, которые заключили со страховщиками договоры страхования или являются страхователями в соответствии с законодательством страны. Страхователи могут заключать со страховщиками договоры о страховании третьих лиц (застрахованных лиц) лишь c их согласием, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством. Застрахованные лица могут приобретать права и обязанности страхователя согласно с договором страхования. Страхователи имеют право при заключении договоров личного страхования назначать при согласии застрахованного лица граждан или юридических лиц (выгодоприобретатель) для получения страховых выплат, а также заменять их к наступлению страхового случая, если другое не предусмотрено договором страхования. Страхователи имеют право при заключении договоров страхования других, чем договоры личного страхования, назначать граждан или юридических лиц (выгодоприобретателей), которые могут понести убытки в результате наступления страхового случая, для получения страхового возмещения, а также заменять их к наступлению страхового случая, если другое не предусмотрено договором страхования. Страховая премия (также брутто-премия) — плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом. Страховая премия определяется как произведение страховой суммы на брутто-ставку страхового тарифа и с учётом поправочных коэффициентов. Страховая стоимость — действительная, фактическая стоимость имущества для целей страхования. Для определения страховой стоимости применяются различные методы экономической оценки. Страховая стоимость имеет важное значение для определения страховой суммы в договоре страхования имущества. Страховая сумма не может быть больше страховой стоимости. В случае превышения страховой суммы страховой стоимости договор страхования в силу закона считается недействительным в той части страховой суммы, которая превышает действительную стоимость на момент заключения договора страхования. Страховая сумма — определённая договором страхования или установленная законом денежная сумма, на которую застрахованы материальные ценности (в имущественном страховании), жизнь, здоровье, трудоспособность (в личном страховании). Страховая сумма — денежная сумма, в пределах которой страховщик обязан провести выплату при наступлении страхового случая. Страховая сумма не должна превышать страховой стоимости объекта страхования. Страховое возмещение — денежная компенсация, выплачиваемая страхователю или выгодоприобретателю из страхового фонда для покрытия ущерба в имущественном страховании и/или в страховании гражданской ответственности. Страховое возмещение может быть также в натуральной форме, т.е. не деньгами, а товарами, услугами или выполненными работами. Например, в страховании автомобилей страховое возмещение может быть выполнено ремонтом автомобиля после аварии или заменой деталей. Данные работы выполняются в автомастерской, услуги которой оплачивает страховщик в качестве компенсации ущерба. Сумма страхового возмещения может быть равна страховой сумме или меньше ее, если имущество застраховано не на полную стоимость, а по условиям договора страхования предусмотрена пропорциональная система возмещения ущерба. Страховой агент — лицо, физическое или юридическое, которое от имени и по поручению страховой компании занимается продажей страховых полисов (заключением договоров страхования), инкассирует страховую премию, оформляет документацию и в отдельных случаях выплачивает страховое возмещение (в пределах установленных лимитов). Страховой полис (англ. insurance policy, фр. police, итал. polizza — расписка, квитанция) — как правило именной документ, подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховщиком страхователю (застрахованному лицу). Полис выдаётся страхователю после заключения договора и внесения страховой премии. Принятие страхователем страхового полиса, подписанного страховщиком означает согласие заключить договор страхования на предложенных страховщиком условиях. Страховой риск — это событие, наступление которого не определено во времени и в пространстве, независимое от волеизъявления сторон, опасное и создающее вследствие этого стимул для страхования; это тот риск, который может быть оценен с точки зрения вероятности наступления страхового случая и размеров возможного ущерба. Страховой случай — наступление предусмотренного условиями договора страхования события, против которого осуществляется страхование, и с наступлением которого возникает обязанность страховщика выплатить страховое возмещение или страховую сумму. Страховой тариф — плата страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объёма страхования и характера страхового риска. Устанавливается как правило в процентах по отношению к страховой сумме. Тарифная система построена так, что есть диапазон ставок страхового тарифа, есть система скидок, система коэффициентов. Тариф рассчитывается с помощью актуарных расчетов. Страховщик — продавец страховки, то есть, тот, кто за деньги берёт на себя риски другого лица (страхователя). Юридически, страховщик — это юридическое лицо (страховая компания), имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, принимающее на себя по договору страхования за определённое вознаграждение (страховая премия) обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование, убытки, возникшие в результате наступления страховых случаев, обусловленных в договоре. Страховые резервы — денежные средства страхового фонда, который страховщик формирует из страховых взносов (страховой премии), которые платит страхователь по договору страхования. Страхуемый риск (англ. insurable risk) — риск, который может быть застрахован, то есть риск, в отношении которого может быть заключен договор страхования. Данный риск должен быть однозначно определен, поддаваться оценке вероятности наступления, соответствовать размеру премии, достаточной для покрытия возможных убытков в случае его реализации. Условная франшиза подразумевает, что если убыток по страховому случаю не превысил размера оговоренной франшизы, то страховщик по такому убытку не выплачивает. В том случае если убыток превысил размер франшизы, то такой убыток возмещается полностью. Франшиза (в страховании) — предусмотренное условиями страхования (перестрахования) освобождение страховщика (перестраховщика) от возмещения убытков страхователя (перестрахователя), не превышающих заданной величины. Франшиза бывает условной и безусловной. Также выделяют временну́ю и совокупную франшизы. Франшиза может быть выражена как пропорциональная доля (в процентах от страховой суммы либо убытка) либо как абсолютная величина (в денежном выражении). Размер франшизы и ее тип устанавливаются договором или правилами страхования.
Если же, какой-то термин ускользнул от нашего внимания, напишите нам Контакты
!-- I.UA counter -->