Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Осадчий Олександр Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33248430

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , д/н, 49094, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32

5. Міжміський код, телефон та факс

0567161922 0567165632

6. Електронна поштова адреса

gd.ingosstrah@pbank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включено наступнi роздiли:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
"iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про дивiденди" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про облiгацiї пiдприємства" - у звiтному перiодi випускiв облiгацiй емiтентом не реєструвалось.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - у звiтному перiодi випускiв iнших цiнних паперiв емiтентом не реєструвалось.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - у звiтному перiодi випускiв похiдних цiнних паперiв емiтентом не реєструвалось".
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - у звiтному перiодi викупу власних акцiй не вiдбувалось.
"Опис бiзнесу" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - випуск iпотечних сертифiкатiв не здiйснювався.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - випуск iпотечних цiнних паперiв не здiйснювався.
"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" - випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався.
Рiчна фiнансова звiтнiсть - емiтент використовує мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)житлового будiвництва - емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств не здiйснювалась.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №404130

3. Дата проведення державної реєстрації

02.11.2004

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

88000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

27

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя

66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди

66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

10. Органи управління підприємства

1. Загальнi збори акцiонерiв 2. Наглядова рада 3. Правлiння 4. Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26507050000686

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

26502050000335

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв

АВ584786

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування здоров'я на випадок хвороби

АВ584800

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

АВ584783

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)

АВ584784

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

АВ584799

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

АВ584785

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту

АВ584787

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв

АВ584788

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту

АВ299122

02.12.2006

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

АБ100052

22.06.2005

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування здоров'я на випадок хвороби

АБ100055

22.06.2005

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

АБ100053

22.06.2005

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв

АБ100049

22.06.2005

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

АБ100050

22.06.2005

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв

АБ100054

22.06.2005

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)

АБ100051

22.06.2005

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

безстрокова

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Довмат Тетяна Георгiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 375816 30.10.1998 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "БАДМ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Правлiння ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода виплачується за штатним розкладом та Положенням "Про оплату працi ПРАТ СК "IНГОССТРАХ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Перелiк попереднiх посад - головний бухгалтер ТОВ "БАДМ".
Призначена на посаду згiдно протоколу №1/2011 вiд 27.04.2011р.
Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правлiння, заступник голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрiєнко Анатолiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 117857 16.12.1999 Ленiнським РВ УМВС України в з Запорiзькiй обл.

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ КБ "ПриватБанк", провiдний спецiалiст

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Правлiння ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода виплачується за штатним розкладом та Положенням "Про оплату працi ПРАТ СК "IНГОССТРАХ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки.
Перелiк попереднiх посад - провiдний спецiалiст ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Призначена на посаду згiдно протоколу №1/2011 вiд 27.04.2011р.
Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правлiння, перший заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бичихiна Олена Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 599060 20.05.1997 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Промислова компанiя-2003", Генеральний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Правлiння ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода виплачується за штатним розкладом та Положенням "Про оплату працi ПРАТ СК "IНГОССТРАХ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 8 рокiв.
Перелiк попереднiх посад - генеральний директор ТОВ "Промислова компанiя-2003"
Призначена на посаду згiдно протоколу №1/2011 вiд 27.04.2011р.
Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Осадчий Олександр Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 527737 07.10.2006 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Служба в Збройних силах України

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Правлiння ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода виплачується за штатним розкладом та Положенням "Про оплату працi ПРАТ СК "IНГОССТРАХ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Перелiк попереднiх посад - Служба в Збройних силах України.
Призначено на посаду згiдно протоколу №1/2011 вiд 27.04.2011р.
Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевченко Анастасiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 694238 09.10.1999 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

юрист ТОВ "Український Ритейл" член Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК "IНГОССТРАХ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

12.07.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 1.
Перелiк попереднiх посад - юрист ТОВ "Український Ритейл", член Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК "IНГОССТРАХ".
Обгрунтування змiн у скадi посадової особи: загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 12 липня 2013 року, прийнято рiшення про припинення повноважень складу Ревiзiйної комiсiї Товариства (до якої входили Шевченко А.В., Вельк Ю.В., Чеберда Д.А.) та запроваджено посаду Ревiзора Товариства, на яку призначено Шевченко Анастасiю Василiвну.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шрамко Юрiй Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 192198 16.06.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП <ПРОМЕКС>, юрист-консультант

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Наглядову раду ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки.
Перелiк попереднiх посад - юрист-консультант ПП "ПРОМЕКС".
Призначено на посаду згiдно протоколу №1/2011 вiд 27.04.2011р.
Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались.
На будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Налядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петров Євген Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 151765 28.04.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнформацiєю не володiємо.

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Наглядову раду ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Перелiк попереднiх посад - iнформацiєю не володiємо.
Призначена на посаду згiдно протоколу №1/2011 вiд 27.04.2011р.
Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались.
На будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiколаєва Iрина Євгенiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 792614 03.04.2000 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

iнформацiєю не володiємо

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Наглядову раду ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 4 роки.
Перелiк попереднiх посад - iнформацiєю не володiємо.
Призначена на посаду згiдно протоколу №1/2011 вiд 27.04.2011р.
Змiни у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

Нiколаєва Iрина Євнегiївна

АК 792614 03.04.2000 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Петров Євген Володимирович

АК 151765 28.04.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Шрамко Юрiй Сергiйович

АК 192198 16.06.2001 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Правлiння

Осадчий Олександр Васильович

АН 527737 09.10.2006 Новомосковський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiнняи Прав

Бичихiна Олена Анатолiївна

АЕ 599060 20.05.1997 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

1

0.000001

1

0

0

0

Член Правлiння, заступнмк Голови Правлiння

Андрiєнко Анатолiй Володимирович

СВ 117857 16.12.1999 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Довмат Тетяна Георгiївна

АК 375816 30.10.1998 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Шевченко Анастасiя Василiвна

АК 694238 08.10.1999 Павлоградський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

1

0.000001

1

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю < ГЕОЛАНТ>

32990023

49022 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський Днiпропетровськ Молодогвардiйська, 12-А, к.3

27.11.2008

20000100

22.7273864

20000100

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ``IМРIС`

34408937

49000 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський Днiпропетровськ проспект Газети ``Правда``, буд. 29

27.11.2008

20000100

22.7273864

20000100

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ``СПЕЦТЕХМАШ``

33005351

49007 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський Днiпропетровськ Бориса Кротова, 16

27.11.2008

20000100

22.7273864

20000100

0

0

0

РЕНАЛЬДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД

000000

- Кiпр м. Київ - Кiпр Лiмассол 4153 Като Полемiдiя Марiну Герулану, 82 -

27.11.2008

20000100

22.7273864

20000100

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

80000400

90.909545

80000400

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

12.07.2013

Кворум зборів**

68.1822

Опис

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2012 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями Товариства.
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Запровадження посади Ревiзора Товариства.
12. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.
13. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень в новiй редакцiї.
14. Обрання Ревiзора Товариства.
15. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 12 липня 2013 року по 11 липня 2014 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. З першого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати зберiгачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР».
1.2. Затвердити умови Договору № 3-2013 вiд 23.05.2013 року про надання послуг по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 12.07.2013 р., щодо виконання повноважень лiчильної комiсiї, укладеного мiж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР» та ПРАТ СК «IНГОССТРАХ».
1.3. Обрати з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР» наступний склад лiчильної комiсiї:
- Голова лiчильної комiсiї – пан Дорохов Сергiй Анатолiйович;
- Член лiчильної комiсiї – панi Фадєєва Катерина Вiкторiвна.
2. З другого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довiдки – до 10 хв.
3. З третього питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
3.1. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв пана Ярмiша Євгенiя Сергiйовича.
4. З четвертого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
4.1. Роботу Правлiння ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» в 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
4.2. Звiт Правлiння ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2012 роцi затвердити.
5. З п'ятого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
5.1. Роботу Наглядової ради ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» в 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
5.2. Звiт Наглядової ради ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» за 2012 рiк затвердити.
6. З шостого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
6.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» в 2012 роцi визнати задовiльною.
6.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» за 2012 рiк затвердити.
7. З сьомого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
7.1. Затвердити рiчнi звiт та баланс ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» за 2012 рiк.
8. З восьмого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
8.1. Затвердити прибуток у розмiрi 24 170 007,87 грн. (двадцять чотири мiльйони сто сiмдесят тисяч сiм гривень 87 копiйок), отриманий ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» в 2012 роцi.
8.2. Затвердити направлення на покриття збиткiв минулих перiодiв грошових коштiв в сумi 24 170 007,87 грн., що складає 100 % суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2012 роцi.
8.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» в 2012 роцi не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» за 2012 рiк не нараховувати та не сплачувати.
9. З дев'ятого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
9.1. Основнi напрями дiяльностi ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» на 2013 рiк затвердити.
10. З десятого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
10.1. Припинити повноваження дiючого (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 12.07.2013 р.) складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК «IНГОССТРАХ», а саме:
ПIБ Посада
Шевченко Анастасiя Василiвна Член Ревiзiйної комiсiї Товариства
Вельк Юлiя Вiталiївна Член Ревiзiйної комiсiї Товариства
Чеберда Дмитро Анатолiйович Член Ревiзiйної комiсiї Товариства
10.2. Вважати повноваження дiючого (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 12.07.2013 р.) складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення на загальних зборах акцiонерiв Товариства 12.07.2013 р.
11. З одинадцятого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
11.1. У зв’язку iз змiною органiзацiйної структури ПРАТ СК «IНГОССТРАХ», вiд дати прийняття загальними зборами акцiонерiв 12.07.2013 р. рiшення, колегiальний орган Товариства «Ревiзiйна комiсiя» вважати лiквiдованим.
11.2. Створити у ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» новий одноосiбний орган контролю – Ревiзор, та запровадити у Товариствi вiдповiдну посаду.
12. З дванадцятого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
12.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов’язанi iз:
- приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть змiнам до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- змiною органiзацiйної структури Товариства, лiквiдацiєю колегiального органу «Ревiзiйна комiсiя» та запровадженням одноосiбного органу «Ревiзор».
12.2. Делегувати Головi Правлiння ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» право пiдпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.07.2013 р.
12.3. Доручити Головi Правлiння ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 12.07.2013 р.
13. З тринадцятого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
13.1. У зв’язку iз запровадженням у ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» посади Ревiзора, «Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» вважати таким, що втратило чиннiсть з 12.07.2013 р.
13.2. Затвердити нове «Положення про Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» та встановити, що датою набуття чинностi даного Положення є дата прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв 12.07.2013 р.
13.3. Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до наступних Положень ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»:
- «Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»;
- «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»;
- «Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ».
та встановити, що датою набуття чинностi в новiй редакцiї Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв 12.07.2013 р.
13.4. Делегувати Головi Правлiння ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» право пiдпису затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.07.2013 р. Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ».
14. З чотирнадцятого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
14.1. Обрати з 12.07.2013 р. на посаду Ревiзора ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» панi Шевченко Анастасiю Василiвну.
14.2. Вважати повноваження панi Шевченко Анастасiї Василiвни на посадi Ревiзора ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення на загальних зборах акцiонерiв Товариства 12.07.2013 р., зi строком повноважень у вiдповiдностi до Статуту ПРАТ СК «IНГОССТРАХ».
15. З п'ятнадцятого питання порядку денного прийняте наступне рiшення:
15.1. З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 – 2014 роки, у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства», надати попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 12.07.2013 року i до 11.07.2014 року (включно), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк, а саме:
­ правочини з надання послуг страхування, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок);
­ правочини з розмiщення грошових коштiв на депозит, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок);
­ правочини з перестрахування, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок);
­ правочини iз забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);
­ правочини з отримання Товариством кредитiв, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);
­ правочини iз застави майнових прав на отримання грошових коштiв за депозитними договорами та iз вiдступлення права вимоги, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок).
15.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається виключно пiсля надання Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
15.3. У перiод з 12.07.2013 року i до 11.07.2014 року, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких правочинiв бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.11.2010

1074/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000103055

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.00

88000000

88000000

100.00

Опис

Акцiї емiтента на зовнiшньому ринку не обертаються, фактiв лiстингу та делiстингу не було.
Cпосiб розмiщення - приватне.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

111

119

512.1

204.2

623.1

323.2

будівлі та споруди

0

0

312.1

4.2

312.1

4.2

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

69.7

55.4

200

200

269.7

255.4

інші

41.3

63.6

0

0

41.3

63.6

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

111

119

512.1

204.2

623.1

323.2

Опис

Первiсна вартiсть = 485 тис.грн., сума нарахованого зносу = 10 тис.нрн. Обмеження щодо використання майна емiтента вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

166214.00

191090.00

Статутний капітал (тис. грн.)

88000

88000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

88000

88000

Опис

Згiдно зi ст.30 Закону Украхни "Про страхування" , "страховики вiдповiдно до обсягiв страхової дiяльностi зобов'язанi пiдтримувати належний рiвень фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв). Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням iз вартостi майна (загальної суми активiв) страховика суми нематерiальних активiв i загальної суми зобов'язань, у тому числi страхових. Страховi зобов'язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому цим Законом. На будь-яку дату фактичний запас платоспроможностi страховика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможностi. Нормативний запас платоспроможностi страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, на будь-яку дату дорiвнює бiльшiй з визначених величин, а саме: перша - пiдраховується шляхом множення суми страхових премiй за попереднi 12 мiсяцiв на 0,18 (останнiй мiсяць буде складатися iз кiлькостi днiв на дату розрахунку). При цьому сума страхових премiй зменшується на 50 вiдсоткiв страхових премiй, належних перестраховикам; друга - пiдраховується шляхом множення суми страхових виплат за попереднi 12 мiсяцiв на 0,26 (останнiй мiсяць буде складатися iз кiлькостi днiв на дату розрахунку). При цьому сума страхових виплат зменшується на 50 вiдсоткiв виплат, що компенсуються перестраховиками згiдно з укладеними договорами перестрахування. "

Висновок

Вартiсть чистих активiв та розмiр статутного фонду вiдповiдають вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

Опис:

д/н


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.04.2013

15.04.2013

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

12.07.2013

16.07.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35281710

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

52001, Днiпропетровська обл. м.Пiдгородне, вул.Новомосковська, 109. Фактичне мiсце розташування: 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4028 27.09.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35281710

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

52001, Днiпропетровська обл. м.Пiдгородне, вул.Новомосковська, 109. Фактичне мiсце розташування: 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4028 27.09.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Текст аудиторського висновку (звіту)

Вих. №2014- 1-185/4 вiд 04.04.2014р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
за 2013 рiк

Акцiонерам i Правлiнню
ПРИВАТНОГО акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «IНГОССТРАХ»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Основнi вiдомостi про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
Повна назва
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «IНГОССТРАХ» (далi – Товариство)
Мiсцезнаходження:
м.Днiпроперовськ, вул.Набережна Перемоги, буд.32
Код ЄДРПОУ
33248430
Дата державної реєстрацiї
02.11.2004р. №12241020000003909, Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А00 №404130. Мiсце проведення реєстрацiйної дiї – Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської Ради.
Види дiяльностi за КВЕД:
65.12 – Iншi види страхування, крiм страхування життя
Голова Правлiння
Осадчий Олександр Васильович
Контактний телефон:
(056) 7896316
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «IНГОССТРАХ» (далi - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2013 року, звiт про фiнансовi результати, звiти про рух грошових коштiв та власний капiтал за фiнансовий рiк, що минув на зазначену дату та примiтки до фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N 419, Листi Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством у звiтному перiодi здiйснено розрахунок резерву незароблених премiй за методом, визначеним Законом України "Про страхування", а саме: величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти мiсяцiв (розрахунковий перiод). В той же час зазначений метод не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що застосування Товариством методу розрахунку резерву незароблених премiй, за яким резерв визначається за кожним договором як добуток частки надходжень суми страхового платежу (страхової премiї, страхового внеску), та результату, отриманого вiд дiлення строку дiї договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору (у днях), дозволило би надати бiльш вiдповiдну iнформацiю щодо фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «IНГОССТРАХ» станом на 31 грудня 2013р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженому постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N 419.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)».
1. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2013 р. становить 166331 тис. грн.
Складовi чистих активiв (власного капiталу) наведено у Таблицi 1.
Таблиця 1.
Стаття
Залишок на кiнець року, тис. грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал
88000
Резервний капiтал
121957
Непокритий збиток
43626
Власний капiтал (Активи-Зобов’язання)
166331
2. Iнформацiя щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час здiйснення процедур аудиту нашу увагу не привернув жоден факт, який давав би нам пiдстави вважати, що iснують суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю;
3. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
На нашу думку прийняття рiшення про виконання значного правочину протягом звiтного перiоду здiйснювалося Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
За даними Товариства протягом 2013 року Товариством виконано наступнi значнi правочини:
№ п/п
Змiст значного правочину
Змiст iнформацiї
Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину
1.
Страхування кредитiв
Договiр №13/04/01-01 K
22882500,00 грн/13,76%
Наглядова Рада
4. Iнформацiя щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
На нашу думку стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства», але потребує вдосконалення.
5. Iнформацiя щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Iншi елементи
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв, якою було здiйснено аудиторську перевiрку
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит»
Код за ЄДРПОУ
35281710
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (далi – АПУ)
№4028, видано згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня 2017 року
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю
Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 59. Серiя та номер Свiдоцтва: П 000059. Строк дiї Свiдоцтва: з 19.03.2013 до 06.09.2017р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ
Iонова Олена Вiкторiвна, сертифiкат аудитора №006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату – до 20.07.2017 року
Мiсцезнаходження:
52001, Днiпропетровська обл. м.Пiдгородне, вул.Новомосковська, 109.
Фактичне мiсце розташування: 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7, оф.407, телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Дата i номер договору на проведення аудиту
Договiр №48-2014-А вiд 17.03.2014р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
Початок проведення аудиту – 17.03.2014 р.;
Закiнчення проведення аудиту – 04.04.2014 р.

Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Iонова

Дата складання висновку (звiту): 04 квiтня 2014 року


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Не створено

Інші (запишіть)

Не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так