Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Осадчий Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.05.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49094, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
4. Код за ЄДРПОУ
33248430
5. Міжміський код та телефон, факс
0567161922 0567161922
6. Електронна поштова адреса
gd.ingosstrah@pbank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.05.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 99 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 28.05.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ings.com.ua/ в мережі Інтернет 29.05.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 26.05.2015 РЕНАЛЬДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД Марiну Герулану, 82, Като Полемiдiя, П.С., 4153, Лiмассол, Кiпр 116502 22.7274 0
Зміст інформації:
Згiдно з витягом з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 25.05.2015р.
2 26.05.2015 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « ГЕОЛАНТ», Україна 49022, м.Днiпропетровськ, вул.Молодогвардiйська, 12-А, к.3 32990023 22.7274 0
Зміст інформації:
Згiдно з витягом з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 25.05.2015р.
3 26.05.2015 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю `IМРIС`, Україна 49000, м.Днiпропетровськ, проспект Газети ``Правда``, буд. 29 34408937 22.7274 0
Зміст інформації:
Згiдно з витягом з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 25.05.2015р.
4 26.05.2015 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ``СПЕЦТЕХМАШ`, Україна, 49007, м.Днiпропетровськ, вул.Бориса Кротова, 16 33005351 22.7274 0
Зміст інформації:
Згiдно з витягом з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 25.05.2015р.
5 26.05.2015 АЧIЛЛIОН КОМЕРШIАЛ Лiмiтед (Кiпр), GRIGORIOU XENOFONTOS, 2, PELENDRI, P.C. 4878, Limassol. 145392 0 22.7274
Зміст інформації:
Згiдно з витягом з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 25.05.2015р.
6 26.05.2015 БОЛРУТ КОМЕРШIАЛ Лiмiтед (Кiпр), Lysiou, 5, Apostolou Andre, Limassol 145398 0 22.7274
Зміст інформації:
Згiдно з витягом з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 25.05.2015р.
7 26.05.2015 ТРIВIОНА ЛТД (Кiпр), Стадiу, 37А, Агланцiя, П.С. 2103, Нiкосiя, 2103 202337 0 22.7274
Зміст інформації:
Згiдно з витягом з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 25.05.2015р.
8 26.05.2015 РIВОЛIНО ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (Кiпр), Стадiу, 37А, Агланцiя, П.С. 2103, Нiкосiя, 2103 196999 0 22.7274
Зміст інформації:
Згiдно з витягом з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 25.05.2015р.